Algemene voorwaarden SolarDomein B.V.

Algemene Voorwaarden SolarDomein B.V., gevestigd Einsteinweg 25, 6662 PW, te Elst, ingeschreven bij de KvK onder nummer 85041351.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld;
 • SolarDomein: SolarDomein B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 85041351;
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen SolarDomein en de Wederpartij;
 • Product: Alle zaken en diensten die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en SolarDomein;
 • Wederpartij: Degene die met SolarDomein een overeenkomst is aangegaan en het Product heeft afgenomen.

Artikel 2 Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen SolarDomein en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen SolarDomein en de Wederpartij, dan wordt de Wederpartij geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SolarDomein, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden SolarDomein en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met SolarDomein zijn overeengekomen.

Indien SolarDomein niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat SolarDomein in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 2 weken geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

SolarDomein kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod, dan is SolarDomein daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SolarDomein anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht SolarDomein niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden Producten en zijn niet bindend. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten SolarDomein niet tot enige vergoeding en geven de Wederpartij niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

De door SolarDomein aan de Wederpartij verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van SolarDomein niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Indien op basis van de offerte geen Overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van SolarDomein terstond door de Wederpartij en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan SolarDomein.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van SolarDomein.
Deze Algemene Voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan de Wederpartij verstrekt.
De Overeenkomst kan niet geannuleerd worden, tenzij artikel 8 van toepassing is.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt SolarDomein de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SolarDomein zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal SolarDomein de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal SolarDomein daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal SolarDomein proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

SolarDomein zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SolarDomein kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en SolarDomein zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst

SolarDomein zal zich inspannen om de Overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

SolarDomein heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

SolarDomein heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SolarDomein het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SolarDomein het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien en zolang de factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is SolarDomein niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft hij het recht de Overeenkomst op te schorten.

SolarDomein baseert zich voor de montage op de door SolarDomein verrichte visuele inspectie van de locatie waar de Producten dienen te worden gemonteerd. Indien tijdens de montage blijkt dat de aangetroffen situatie onverwachts afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie bleek, dan zullen de eventueel daaruit voortvloeiende meerkosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Verplichtingen van de Wederpartij

De Wederpartij verstrekt tijdig aan SolarDomein alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft SolarDomein het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

De Wederpartij dient voor het volgende zorg te dragen:

 1. dat de constructie van het bouwwerk, waarin, waaraan of waarop de Producten gemonteerd worden, daarvoor geschikt is;
 2. dat de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door SolarDomein te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;
 3. dat het terrein waar de Producten gemonteerd dienen te worden, bereikbaar is voor de transportmiddelen van SolarDomein;
 4. dat hij in het bezit is van de vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, beschikkingen, toestemmingen e.d.;
 5. dat SolarDomein zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten.


De Wederpartij vrijwaart SolarDomein en stelt hem volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat de Producten zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht zijn gemonteerd. Hieronder zijn in ieder geval begrepen de kosten voor verwijdering van de Producten en de kosten van herstel van het dak.

De in, op en boven de locatie, waar de Producten gemonteerd dienen te worden, aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de werkzaamheden door SolarDomein kunnen belemmeren, moeten door de Wederpartij voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van SolarDomein ontstaat en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door SolarDomein aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

De Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door ongeschiktheid van de zaken voor montage van de Producten, zoals onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor de montagewerkzaamheden.

De Wederpartij is verplicht de Producten enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.

Indien de Wederpartij niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor SolarDomein de werkzaamheden niet kan verrichten, is de Wederpartij de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan SolarDomein verschuldigd.

Artikel 8 Colportage

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid als consument en in geval van colportage.

Ingeval van colportage heeft SolarDomein het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van colportage heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Aan de Wederpartij wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat hij kan gebruiken om een beroep te doen op zijn herroepingsrecht. Indien de Wederpartij op elektronische wijze aan SolarDomein kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt SolarDomein na ontvangst van deze melding de Wederpartij een ontvangstbevestiging.

De Wederpartij heeft geen recht van ontbinding:

 1. bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten (het monteren van de Producten), na nakoming van de Overeenkomst, indien:
 2. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Wederpartij; en
 3. de Wederpartij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra SolarDomein de Overeenkomst is nagekomen.
 4. ingeval van een Overeenkomst betreffende de levering van volgens specificaties van de Wederpartij vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Wederpartij.


Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort SolarDomein uiterlijk 14 kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige (aan)betaalde bedrag terug.

Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel geldt uitdrukkelijk niet voor de Wederpartij zijnde een bedrijf.

Artikel 9 Prijzen

De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De prijzen zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Van alle bijkomende kosten zal SolarDomein tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.


Artikel 10 Prijswijziging

Indien SolarDomein met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is SolarDomein gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien SolarDomein het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt hij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de SolarDomein rustende verplichting ingevolge de wet;
 • SolarDomein alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 11 Levering

Levering vindt plaats doordat de Producten worden afgeleverd op het door de Wederpartij opgegeven adres. Na levering gaat het risico van de Producten over op de Wederpartij.

De Wederpartij is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de Producten weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat SolarDomein de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

SolarDomein heeft het recht om de montage van de Producten op te schorten indien op de dag van montage als gevolg van slecht weer het niet mogelijk is om veilig te werken op de locatie waar de Producten gemonteerd dienen te worden. De Wederpartij wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en met de Wederpartij zal een nieuwe afspraak worden gemaakt voor de montage.

Artikel 12  Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen 6 weken na de totstandkoming van de Overeenkomst.

Indien voor de levering van de Producten een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien SolarDomein gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan SolarDomein heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij SolarDomein schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij SolarDomein alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de Producten te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat SolarDomein zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat SolarDomein binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van SolarDomein ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 13 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door SolarDomein aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeenkomen.

SolarDomein heeft het recht een aanbetaling van de Wederpartij te verlangen.

Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

SolarDomein en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Voldoet de Wederpartij niet aan de voorwaarde voor de overeengekomen betalingskorting, dan komt de betalingskorting te vervallen en wordt de betalingskorting alsnog aan de Wederpartij in rekening gebracht en ontvangt de Wederpartij een nieuwe factuur zonder de betalingskorting.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van SolarDomein en de verplichtingen van de Wederpartij jegens SolarDomein onmiddellijk opeisbaar.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de Wederpartij een consument is, dan is de Wederpartij de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Wederpartij in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Wederpartij. Bij de Wederpartij zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de Wederpartij zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.

Iedere betaling door de Wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Wederpartij tot voldoening van de openstaande hoofdsom. SolarDomein kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Artikel 14  Eigendomsvoorbehoud voor de Wederpartij zijnde een bedrijf

Alle door SolarDomein in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van SolarDomein totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Indien SolarDomein gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de Wederpartij verplicht SolarDomein toegang te verlenen tot alle locaties waar de Producten van SolarDomein zich bevinden.

Artikel 15 Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft SolarDomein het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is SolarDomein bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst SolarDomein omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SolarDomein kan worden gevergd.


SolarDomein behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is SolarDomein bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is SolarDomein bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst SolarDomein omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van SolarDomein kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SolarDomein kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.


Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SolarDomein op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien SolarDomein de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is SolarDomein niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft SolarDomein het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

Artikel 17 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan SolarDomein worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval is SolarDomein niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SolarDomein geen invloed kan uitoefenen en waardoor SolarDomein niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, weersomstandigheden, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, stroomstoring, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door SolarDomein in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van SolarDomein.

Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal SolarDomein de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

SolarDomein heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SolarDomein zijn verbintenis had moeten nakomen.

Zowel SolarDomein als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien SolarDomein ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SolarDomein gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18 Conformiteit en garantie

SolarDomein staat ervoor in dat het geleverde Product voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Indien een garantie wordt verleend, dan wordt de looptijd van de garantie en de eventuele overige garantievoorwaarden voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst of in de Overeenkomst aan de Wederpartij kenbaar gemaakt.

De montage kan door een derde partij worden uitgevoerd. Ten aanzien van het monteren van de Producten verstrekt de derde partij in dat geval dan ook de garantie, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt en/of indien SolarDomein de garantieclaim van de Wederpartij accepteert, dan zal SolarDomein het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht of garantieclaim kosteloos vervangen of herstellen. Vertoont het Product een gebrek, dan dient de Wederpartij SolarDomein daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

SolarDomein dient de mogelijkheid te worden gegeven een klacht of garantieclaim te onderzoeken.

Het herstellen van het Product verlengt de garantie niet.

Klachten over de geleverde Producten worden niet (verder) in behandeling genomen en een garantieclaim wordt afgewezen indien:

 1. door de Wederpartij en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde Producten zijn uitgevoerd;
 2. de geleverde Producten door de Wederpartij zijn verwijderd of verplaatst;
 3. de verstrekte gebruiksinstructies en controles niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
 4. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de Wederpartij;
 5. het geleverde niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
 6. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, vliegende objecten, reinigingsmiddelen, water, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
 7. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 8. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
 9. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
 10. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door SolarDomein zijn geleverd.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

Voor de Wederpartij zijnde een consument gelden enkel de aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden voor zover deze wettelijk zijn toegestaan.

SolarDomein kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de Wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Wederpartij te werk zijn gesteld.


SolarDomein is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SolarDomein is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SolarDomein kenbaar behoorde te zijn.

SolarDomein is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de Wederpartij, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten door de Wederpartij voor de aanvang van de door SolarDomein te verrichten werkzaamheden.

Indien de Wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in het door SolarDomein geleverde Product, sluit SolarDomein iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

SolarDomein is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de Wederpartij waaraan SolarDomein werkzaamheden verricht.

SolarDomein is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van SolarDomein.

SolarDomein is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, opgelegde boetes, productieschade en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Indien SolarDomein aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SolarDomein beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van SolarDomein gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van SolarDomein beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens SolarDomein handelt, dan dient de Wederpartij alle schade te vergoeden die SolarDomein daardoor lijdt.

Artikel 20 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart SolarDomein voor vorderingen die derden tegen SolarDomein instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor SolarDomein niet aansprakelijk is ingevolge artikel 19. De Wederpartij is gehouden SolarDomein op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor SolarDomein mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

De Wederpartij vrijwaart SolarDomein voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van bewuste roekeloosheid of opzet van de kant van SolarDomein en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Indien SolarDomein door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden SolarDomein zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van SolarDomein en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 21  Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens SolarDomein en de door SolarDomein (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van het afgeleverde Product aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij SolarDomein ingelicht heeft over het gebrek van het afgeleverde Product.

Artikel 22 Intellectuele eigendom

SolarDomein behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

SolarDomein behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan SolarDomein verstrekt, zal SolarDomein zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

SolarDomein mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is SolarDomein niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak SolarDomein gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en SolarDomein zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SolarDomein niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat SolarDomein de Wederpartij voor statistisch onderzoek of  klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

De Wederpartij gaat akkoord dat SolarDomein foto’s van het gerealiseerde project gebruikt voor reclamedoeleinden waaronder het plaatsen van één of meerdere foto’s op zijn website en Facebook pagina.

Artikel 24 Klachtenregeling

Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product of het transport, dan kan de Wederpartij via de e-mail contact opnemen met de klantenservice van SolarDomein. De Wederpartij kan een klacht mailen naar klantenservice@SolarDomein.nl.

De Wederpartij dient een klacht binnen 2 maanden bij SolarDomein in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennisnam van het bestaan van de klacht. 

SolarDomein behandelt alle klachten vertrouwelijk.

SolarDomein zal ernaar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SolarDomein binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.     

Artikel 25 Wijziging Algemene Voorwaarden

SolarDomein heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.
SolarDomein zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 26 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SolarDomein partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Wederpartij en SolarDomein worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SolarDomein gevestigd is. De Wederpartij zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat SolarDomein schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 27 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 85041351.