SolarDomein logo

Algemene voorwaarden SolarDomein B.V.

Algemene Voorwaarden SolarDomein B.V., gevestigd Einsteinweg 25, 6662 PW, te Elst, ingeschreven bij de KvK onder nummer 85041351.

Algemene voorwaarden Solar Domein – consumenten

Artikel 1 – Algemeen

1. Bij de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. a)  Solar Domein: SolarDomein B.V. gevestigd te Elst, gemeente Overbetuwe, KvK-nummer 85041351;
 2. b)  Koper: opdrachtgever c.q. Consument die een Overeenkomst met Solar Domein sluit inzake de koop en Installatie van het Product;
 3. c)  Consument: een Koper die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. d)  Product: zonnepanelen, inclusief onder andere: regelaars, omvormers, inverters, accu’s, dataloggers, bekabeling en montagemateriaal, alsmede advieswerkzaamheden;
 5. e)  Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Solar Domein en Koper tot koop van het Product en de Installatie ervan;
 6. f)  Installatie: de tussen partijen overeengekomen montage en aansluiting van het Product, op zo’n manier dat het gezien de omstandigheden een goede opbrengst behaald;
 7. g)  Geschatte opbrengst: de in de Overeenkomst omschreven geschatte opbrengst, die het Product zal (kunnen) genereren.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen Solar Domein en Koper.
 2. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij de betrokken partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor deze gewijzigde afspraken zijn gemaakt.
 3. Indien een of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Solar Domein zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door Koper is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht, dan kan Solar Domein de opdracht beperken, uitbreiden of beëindigen;
 2. Mondelinge afspraken binden Solar Domein niet;
 3. De bepalingen opgenomen in de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen als opgenomenin deze Algemene Voorwaarden;
 4. Alleen Solar Domein geldt tegenover Koper als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke ofstilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De

  werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

 5. Solar Domein voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Koper uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen. Koper vrijwaart Solar Domein tegen

aanspraken van derden dienaangaande;

 1. De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Koper een offerte schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) heeft aanvaard c.q. bevestigd, een nadat Solar Domein de door Koper getekende offerte ontvangt en bevestigt;
 2. De Overeenkomst treedt in de plaats van al hetgeen tussen Solar Domein en Koper is besproken;
 3. Aanvullingen c.q. wijzigingen op de opdrachtbevestiging c.q. offerte en opdracht zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum vaningang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven;
 4. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten Overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van Koper. Tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordtovereengekomen;
 5. Tekeningen en berekeningen met hierin onder andere opgenomen de dak afmetingen, aantalzonnepanelen, welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze tekeningen en berekeningen vormen geen onderdeel van de Overeenkomst. Solar Domein behoudt zich het recht voor om zonnepanelen zodanig te plaatsen dat steeds kan worden voldaan aan de Geschatte opbrengst.

Artikel 3 – Prijs

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast;
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, prijzen van materialen, transportkosten, in- en/of uitvoerrechten en belastingen) een wijziging heeft ondergaan, is Solar Domein gerechtigd om de overeengekomen prijs alleen in overleg met de Koper te wijzigen;
 3. In het geval er sprake is van een wijziging, zoals bedoeld in artikel 3.2, zijn zowel Solar Domein als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Solar Domein dat de prijs wordt verhoogd, per aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 4 – Levering en eigendomsoverdracht

 1. De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij Solar Domein streeft naar een leveringstermijn van 3 maanden nadat Solar Domein de Overeenkomst is aangegaan;
 2. De in 4.1 genoemde termijn is geen fatale termijn. Indien Solar Domein niet tijdig levert, zal Koper Solar Domein in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door Solar Domein wordt hierbij uitgesloten, waaronder tevens, maar niet uitsluitend, financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van het Product;
 3. Solar Domein is gerechtigd het Product in gedeelten te leveren. Indien het Product in gedeelten wordt geleverd, is Solar Domein gerechtigd ieder deel afzonderlijk te factureren;
 1. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst het Product niet meer leverbaar is, althans niet meer leverbaar is binnen een redelijke termijn —ter beoordeling van Solar Domein— is Solar Domein gerechtigd een vergelijkbaar of beter Product —ter beoordeling van Solar Domein— aan te bieden. Solar Domein zal de overeengekomen prijs slechts na overleg met Koper aanpassen;
 2. In het geval er sprake is van wijziging van de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.4, zijn zowel Solar Domein als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Solar Domein dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, per aangetekende brief te ontbinden;
 3. Solar Domein of een door haar aangewezen installateur zal Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele Installatie; vervolgens wordt deze afspraak per e-mail bevestigd;
 4. Solar Domein behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde zaken, zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-) verplichting(-en) jegens Solar Domein, uit hoofde van de overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten. Vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen;
 5. Koper machtigt Solar Domein onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de door Solar Domein afgeleverde/geïnstalleerde goederen zich bevinden, om deze onder zich te nemen. Koper is aansprakelijk voor de door de Solar Domein te maken kosten van terugneming;
 6. Koper verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Solar Domein een bezitloos pandrecht te vestigen op het Product, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Solar Domein op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan;
 7. De door Solar Domein aan Koper geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Koper volledig voor diens rekening en risico;
 8. Koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de Overeenkomst. Is dit niet het geval en doet de Koper daarvan niet binnen twee weken schriftelijk mededeling aan Solar Domein, dan verliest Koper alle rechten ter zake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de Overeenkomst;

Artikel 5 – Betaling

 1. Alle bedragen die Koper aan Solar Domein verschuldigd is op grond van de levering en Installatie van het Product, brengt Solar Domein aan Koper in rekening door middel van een factuur;
 2. Betaling door Koper dient te geschieden in Euro binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Solar Domein aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen;
 3. Solar Domein heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Koper te verlangen; deze afspraak wordt in dat geval vermeld in de Overeenkomst;
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op goederen en/of zaken van Koper of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Solar Domein op Koper onmiddellijk opeisbaar;
 1. De betalingstermijn als bedoeld in artikel 2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Koper dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Solar Domein gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente in rekening te brengen;
 2. Indien Koper in verzuim is van de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is Koper aan Solar Domein naast de in het vorige artikel bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij Solar Domein aanspraak maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor zover het openstaande bedrag —na het intreden van het verzuim— niet alsnog, na aanmaning, binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan;
 3. Ingeval van niet of niet tijdige betaling door Koper dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op Koper rustende verplichting, is Solar Domein gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere verrichting van diensten te staken, onverminderd het recht van Solar Domein om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Koper te vorderen;
 4. Koper is gehouden tot het stellen van zekerheid, indien opeisbare vorderingen van Solar Domein op Koper onvoldaan blijven.

Artikel 6 – Installatie

 1. Het Product wordt door Solar Domein geïnstalleerd en aangesloten;
 2. Koper is jegens Solar Domein verantwoordelijk voor de juiste en tijdige beschikbaarheid enuitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het Product. Koper is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor de goede en tijdige uitvoering van de Overeenkomst;
 3. Solar Domein verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Solar Domein het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren;
 4. Solar Domein is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door Koper of in opdracht van Koper door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen;
 5. Koper verleent het personeel van Solar Domein of een door haar aangewezen installateur toegangtot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden;
 6. Koper staat ervoor in dat op de plaats van Installatie geen asbest aanwezig is;
 7. Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in de in deze Algemene Voorwaarden gesteldevoorwaarden niet voldaan is, komen voor rekening van Koper;
 8. Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg vanonjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken

  aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden;

 9. Voor zover een deskundig tussenpersoon, waaronder onder meer —doch niet uitsluitend— wordt verstaan een adviesbureau, bouwbedrijf of installateur, wenst af te wijken van hetgeen is bepaald in artikel 6.3 en dus de Installatie niet wenst uit te voeren volgens de in de branche geldende normen, zoals de NEN 7250, is Solar Domein niet aansprakelijk voor eventuele schade (zowel

directe als indirecte schade) ten gevolge van het niet installeren volgens de in de branche geldende

normen;
10. Solar Domein verplicht zich ertoe om de aansluiting in de meterkast conform NEN1010 op te

leveren. De mogelijkheid bestaat dat Solar Domein, om aan deze norm te voldoen, de verzegeling van de hoofdzekering dient te doorbreken. Koper is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe zegel en dient de kosten van de nieuwe zegel zelf aan de netbeheerder te voldoen. Deze kosten komen nimmer voor rekening van Solar Domein, tenzij anders is overeengekomen;

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. De opdracht tot installatie; de Consument kan zich tot 14 dagen na de opdracht tot installatie bedenken. Koper kan dan de Overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. Dit wordt ook wel het ‘herroepingsrecht’ genoemd.
 2. De installatie van het zonnepanelensysteem; de Consument kan zich tot 14 dagen na de installatie van het zonnepanelensysteem bedenken. Koper kan dan de Overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. Dit wordt ook wel het ‘herroepingsrecht’ genoemd. In dat geval heeft Solar Domein recht op een compensatie voor het werk dat zij heeft uitgevoerd waarbij het betreft de kosten van de oorspronkelijke installatie; de verwijderingskosten; een afschrijving van 30% op alle geïnstalleerde producten. Indien sprake is van complexe en kostbare verwijderingswerkzaamheden dan kan Solar Domein hiervan afzien tenzij de Koper de bijkomende kosten voldoet

Artikel 8 – (Product- en installatie) Garantie

 1. Solar Domein garandeert de goede werking van het Product en de installatie bij normaal gebruik en na juiste Installatie voor een periode van twee jaar, mits daarop aanspraak wordt gemaakt op de wijze als geregeld in dit artikel;
 2. Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen een termijn van twee maanden na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan Solar Domein, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie jegens Solar Domein vervalt;
 3. Door schaduw en andere oorzaken is het mogelijk dat aan het einde van het jaar het Product niet de verwachte opbrengst heeft gegenereerd. Indien er sprake is van een geringe afwijking van de verwachte opbrengst, zijnde een afwijking van 10% of minder, geldt dat dit niet als gebrek, als bedoeld in dit artikel;
 4. Koper moet Solar Domein in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te (laten) herstellen. Solar Domein zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn of het gebrek herstellen of het Product vervangen. Indien het Product niet meer leverbaar is, is Solar Domein gerechtigd het gebrek met een vergelijkbaar Product —ter beoordeling van Solar Domein— te (laten) herstellen. Koper heeft in geen geval recht op restitutie van het factuurbedrag. Voor eventuele (gevolg-) schade als gevolg van het herstel of vervanging is Solar Domein niet aansprakelijk;
 5. Gedurende de garantieperiode van Solar Domein zal de Installatie of een onderdeel daarvan met een toegekende garantieclaim door Solar Domein kosteloos worden geleverd en geïnstalleerd;
 6. Zolang Koper niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan hij geen aanspraak maken op garantie;

7. Koper verliest zijn aanspraak op garantie jegens Solar Domein, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Solar Domein tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

 1. a)  De schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Solar Domein strijdig gebruik van het Product of een onderdeel daarvan door Koper;
 2. b)  De schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens Koper aan Solar Domein zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 3. c)  De schade is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar het Product of een onderdeel daarvan is geplaatst;
 4. d)  De schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens Koper aan Solar Domein;
 5. e)  De schade is ontstaan doordat Koper zelf of een derde in opdracht van Koper reparaties of andere werkzaamheden aan de Installatie of een onderdeel daarvan heeft uitgevoerd, zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van Solar Domein;
 6. f)  De schade is ontstaan door uitgevoerde noodreparaties.

Artikel 9 – Opbrengstgarantie

1. Solar Domein berekent met behulp van software de opbrengst die de Koper kan verwachten en wat hij hiermee bespaart. Mocht de opbrengst aan het einde van het jaar toch minder zijn dan verwacht, dan betaalt Solar Domein het verschil aan de Koper. De opbrengstgarantie vervalt indien:

 • de fout te wijten is aan een defect aan het paneel, de omvormer of de bekabeling zelf;
 • te wijten is aan extreem ongunstige weer condities, waardoor product specificaties nietbehaald worden;
 • schaduw op een of meerdere modules valt welke bij installatie niet bestond;
 • sprake is van vuiligheid, schade door weersomstandigheden, rook, zout, water, corrosie;
 • sprake is van glasschade en/of externe impact schade;
 • wijzigingen zijn aangebracht aan de installatie;Artikel 10 – Aansprakelijkheid
 1. Solar Domein kwijt zich van haar taak, zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Solar Domein, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, het Product en/of de Installatie. Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;
 2. Solar Domein is nooit aansprakelijk voor schade door misgelopen stroomopbrengst als gevolg van niet functioneren van het Product en/of onjuiste Installatie;
 3. Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan Solar Domein gemeld te worden;
 1. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Solar Domein, uit welke hoofde ook, bovendien beperkt tot het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag. Althans, het deel daarvan dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid en zulks tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Solar Domein in het voorkomende geval te verstrekken uitkering (met inbegrip van het eigen risico dat Solar Domein in verband met de verzekering draagt), voor zover Solar Domein hiervoor verzekerd is;
 2. Koper vrijwaart Solar Domein tegen eventuele aanspraken van derden, waaronder bijvoorbeeld begrepen de eigenaar van het pand en/of de onroerende zaak, de verhuurder, VvE, verband houdende met het Product, de Installatie en/of de aanwezigheid van het Product;
 3. Koper dient Solar Domein uiterlijk binnen een termijn van één jaar nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor aan te spreken;
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Solar Domein.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Solar Domein of Koper niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Solar Domein of Koper, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Solar Domein of Koper komt;
 2. In geval van tijdelijke overmacht, is Solar Domein gerechtigd de overeengekomen beoogde termijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt;
 3. In geval van blijvende overmacht, dan wel een overmacht situatie gedurende een aaneengesloten periode van meer dan drie maanden, is Solar Domein respectievelijk Koper gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Koper geen vergoeding van door hem geleden schade van Solar Domein vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW;
 4. Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een overmacht situatie.

Artikel 12 – Overig

 1. Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling, wat betreft de inhoud en strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan;
 2. Solar Domein is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden over te gaan. Solar Domein zal Koper van voornoemde wijziging uiterlijk 14 dagen voor de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen, schriftelijk in kennis stellen. Wanneer Koper niet binnen acht dagen na dagtekening van voornoemde kennisgeving, schriftelijk heeft medegedeeld dat de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, wordt Koper geacht deze wijzigingen wel te hebben aanvaard waarna de wijzigingen volledig en integraal deel gaan uitmaken van de Overeenkomst.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag;
 2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht;
 3. Indien partijen niet tot een oplossing komen is de rechtbank Gelderland bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, zij het dat Solar Domein altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Koper is gevestigd;

Artikel 14: Laatste versie Algemene Voorwaarden

1. Van toepassing zijn steeds de laatst versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.